Catherine Ann MacPhee - Suil Air Ais (Looking Back)

Länge: 2965 Sekunden
Erscheinungsjahr: 2004
Genre: Folk
weitere Info: Celtic
Titel:
Ho Mo Luran, He Mo Luran
Mal Na Marap
Failte Dhruim Fionn
Griogal Cridhe
Puirt - Cn Fhidheall
Sguaban Arbhairp
A Ghaoil Leig Dhachaidh Leannan Mo Ghaoil
Mo Chridhle Trom s Mi Seoladh
Gaol An T-Seoladair
Am Buachaille Ban
Puirt - Calum Beag
Mo Robaineach Gaolach
O Losa Bin Comhnaidh