Eilidh Mackenzie - Eideadh na Sgeulachd

Länge: 3056 Sekunden
Erscheinungsjahr: unbekannt
Genre: Folk
Titel:
S olc a dhfhag an uiridh mi
Eideadh na Sgeulachd
Fhir a bhata
Oran balaich Eoghainn
I Huiraibh o chan eil mi slan
Cuir Culaibh ri Asainte
Achadh Bhuana
Mo chridie slan
Ghraidh an tig thu?
Latha Chuil-Lodair
Oran Gaoil a rinneadh ri taobh Loch Laomain
Puirt-a-beul
A Fagail Ghriais
Thig am bata