Evgeniya Miroshnychenko, Yuriy Yatsenko - Beloved Ukrainian Mel

Länge: 3086 Sekunden
Erscheinungsjahr: 2004
Genre: Folk
weitere Info: National Folk
Titel:
Ukrainian Shumka - M.Zavadsky
Stoyit Hora Vysokaya - ukr. folk song, arr. M. Rizol
Balamute - ukr. folk song, arr. Yu. Yatsenko
Roman - - ukr. folk dance, arr. Yu. Yatsenko
Polka Kokhanochka - ukr. folk dance, arr. Yu. Yatsenko
Metelytsya - ukr. folk dance, arr. Yu. Yatsenko
Chabarashka No. 12 - M. Zavadsky
Chabarashka No. 15 - M. Zavadsky
Chotyry voly pasu ya - ukr. folk song, arr. A. Kos-Anatolsky
Zelenenkiy barvinochku - ukr. folk song, arr. P. Boychenko
Oy, mala ya u komori proso - ukr. folk song, arr. L. Yaschenk
o
Letyt halka cherez balku - ukr. folk song, arr. M. Rizol
Oy, verbo, verbo - ukr. folk song, arr. Yu. Yatsenko
Mykola - ukr. folk dance, arr. Yu. Yatsenko
Kateryna - ukr. folk dance, arr. Yu. Yatsenko
Stoyit hora vysokaya - ukr. folk song, arr. F. Nadenenko
U vyshnevomu sadochku - ukr. folk song, arr. M. Vilinsky
Na vulytsi skrypka hraye - ukr. folk song, arr. I. Doskalov
Kozak (Cossack) - M. Zavadsky