Irolt - Ier of let disc 3

Länge: 4439 Sekunden
Erscheinungsjahr: unbekannt
Genre: Folk
Titel:
Oanrin
De bruorremoard
De langsleattemer man
Adams moeting
, as hyt is
De brege fan Warten
t is noch net dien
De poppe
De wylde wytsing
It mantsje fan Starum
Hallosi-dosi
Sill wy mekoar wer moetsje
Sinte-Maleficius
De hun
Eva Klunhakke
In feint
Sted sunder moederaasje
Ofskot
It alde hus
Fan de pleats
Danse macabre
Deur de weeks
Boppe
Sundes
Butertsjerne
Hawke hownstwa
Boelguodsdei 2
Ier en let