John Singer & Mizuno Kohmei - Zen shakuhachi Duets

Länge: 4024 Sekunden
Erscheinungsjahr: 1991
Genre: Misc
weitere Info: Meditative
Titel:
Akebono Sugagaki
Shika No Tohne
Meguro Jishi
Azuma No Kyoku
Koku Reibo
Kumoi Jishi
Sanya Sugagaki
Sokaku Reibo