Werner Meier & die Heimatpfleger - Hans bleib do

Länge: 2468 Sekunden
Erscheinungsjahr: unbekannt
Genre: Folk
weitere Info: Folk
Titel:
Schick di! (Athmo)
Zu mir selber
Ma mirat
Tangopackung
Mia pa▀n net zam
Tee im Bett
Drum (geht nix zam)
Hans bleib do!
Da Hans bleibt net do (Athmo)
Leit las▀ts eng Zeit
Zwilling
Wo kamat ma do hi